Zásady zpracování osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Tato politika zpracování osobních údajů byla vypracována v souladu s požadavky federálního zákona ze dne 27. července 2006. № 152-ФЗ „O osobních údajích“ a určuje postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů správcem webu gardenlux.decorexpro.com/cs/ (dále jen Provozovatel).

 1. Provozovatel si jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro realizaci svých činností stanoví dodržování lidských a občanských práv a svobod při zpracování svých osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobních a rodinných tajemství.
 2. Tato politika provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen politika) se vztahuje na veškeré informace, které může provozovatel získat o návštěvnících webových stránek.https://gardenlux.decorexpro.com/cs/.
 
2. Základní pojmy použité v zásadách
 1. Automatizované zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;
 2. Blokování osobních údajů - dočasné ukončení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro vyjasnění osobních údajů);
 3. Web - sada grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází zajišťujících jejich dostupnost na internetu na síťové adresehttps://gardenlux.decorexpro.com/cs/;
 4. Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích a poskytování jejich zpracování informačních technologií a technických prostředků;
 5. Depersonalizace osobních údajů - akce, v jejichž důsledku nelze bez použití dalších informací určit příslušnost osobních údajů ke konkrétnímu Uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů;
 6. Zpracování osobních údajů - jakákoli akce (operace) nebo soubor akcí (operací) prováděných pomocí automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, objasnění (aktualizace, změna), extrakce , používání, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, mazání, ničení osobních údajů;
 7. Provozovatel - státní orgán, orgán obce, právnická osoba nebo fyzická osoba, nezávisle nebo společně s jinými osobami organizujícími a (nebo) zpracovávajícími osobní údaje, jakož i určující účely zpracování osobních údajů, složení osobních údajů, které mají být zpracovávány, akce (operace) prováděné s osobními údaji;
 8. Osobní údaje - jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného uživatele webových stránekhttps://gardenlux.decorexpro.com/cs/;
 9. Uživatel - jakýkoli návštěvník webových stránekhttps://gardenlux.decorexpro.com/cs/;
 10. Poskytování osobních údajů - akce zaměřené na zpřístupnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob;
 11. Šíření osobních údajů - jakékoli akce zaměřené na zveřejnění osobních údajů neomezenému okruhu osob (předávání osobních údajů) nebo na seznámení s osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zveřejnění osobních údajů v médiích, zveřejnění na informační a telekomunikační sítě nebo poskytování přístupu k osobním údajům jakýmkoli jiným způsobem;
 12. Přeshraniční předávání osobních údajů - předávání osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzické osobě nebo zahraniční právnické osobě;
 13. Zničení osobních údajů - jakékoli kroky, v důsledku nichž jsou osobní údaje nenávratně zničeny s nemožností dalšího obnovení obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) v důsledku čehož jsou ničeni hmotní nositelé osobních údajů .
 
3. Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje uživatele
 1. Celé jméno;
 2. Emailová adresa;
 3. Web také shromažďuje a zpracovává anonymizované údaje o návštěvnících (včetně souborů cookie) pomocí internetových statistických služeb (Google Analytics a dalších).
 4. Výše uvedené údaje dále v textu Zásad spojuje obecná koncepce osobních údajů.
 
4. Účely zpracování osobních údajů
 1. Účelem zpracování osobních údajů uživatele jeinformování uživatele zasíláním e-mailů; poskytování přístupu uživateli ke službám, informacím a / nebo materiálům obsaženým na webových stránkách.
 2. Provozovatel má dále právo zasílat Uživateli oznámení o nových produktech a službách, speciálních nabídkách a různých událostech. Uživatel může kdykoli odmítnout příjem informačních zpráv zasláním e-mailu Provozovateli označené „Zřeknutí se upozornění na nové produkty a služby a speciální nabídky.“
 3. Anonymizovaná data uživatelů shromážděná pomocí internetových statistických služeb se používají ke shromažďování informací o akcích uživatelů na webu, ke zlepšení kvality webu a jeho obsahu.
 
5. Právní základ pro zpracování osobních údajů
 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele, pouze pokud jsou vyplněny a / nebo odeslány uživatelem nezávisle prostřednictvím zvláštních formulářů umístěných na webových stránkáchhttps://gardenlux.decorexpro.com/cs/... Uživatel vyplněním příslušných formulářů a / nebo zasláním svých osobních údajů Provozovateli souhlasí s těmito Zásadami.
 2. Provozovatel zpracovává anonymizované údaje o Uživateli, pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (je povoleno ukládání cookies a použití technologie JavaScriptu).
 
6. Postup shromažďování, ukládání, přenosu a dalších druhů zpracování osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem je zajištěna implementací zákonných, organizačních a technických opatření nezbytných k úplnému dodržení požadavků aktuálních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

 1. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k vyloučení přístupu k osobním údajům neoprávněných osob.
 2. Osobní údaje uživatele nebudou za žádných okolností nikdy předány třetím osobám, s výjimkou případů souvisejících s implementací aktuálních právních předpisů.
 3. V případě odhalení nepřesností v osobních údajích je Uživatel může samostatně aktualizovat zasláním oznámení Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele. označené „Aktualizace osobních údajů“.
 4. Doba zpracování osobních údajů je neomezená. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat zasláním oznámení Provozovateli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele. označené „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.“
 
7. Přeshraniční přenos osobních údajů
 1. Před zahájením přeshraničního přenosu osobních údajů je provozovatel povinen zajistit, aby cizí stát, na jehož území má být osobní údaje předáván, poskytoval spolehlivou ochranu práv subjektů osobních údajů.
 2. Přeshraniční přenos osobních údajů na území cizích států, které nesplňují výše uvedené požadavky, lze provést pouze v případě, že existuje písemný souhlas subjektu osobních údajů s přeshraničním přenosem jeho osobních údajů a / nebo plnění dohody, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů.
 
8. Závěrečná ustanovení
 1. Uživatel může obdržet jakékoli vysvětlení ohledně zájmů týkajících se zpracování jeho osobních údajů kontaktováním Provozovatele prostřednictvím e-mailu.
 2. Tento dokument bude odrážet veškeré změny v zásadách zpracování osobních údajů Provozovatelem. Zásada je platná neomezeně dlouho, dokud není nahrazena novou verzí.
 3. Aktuální verze zásad je volně dostupná na internetu na adresehttps://gardenlux.decorexpro.com/cs/politika-konfidentsialnosti-i-kontenta.

Zahrada

Květiny

Konstrukce